Deep Feelings Mix | Deep House, Vocal House, Nu Disco, Chillout #47

ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 26 ਨਵੰਬਰ 2020
ਦ੍ਰਿਸ਼ 3 722 178
921

Follow us on spotify: spoti.fi/2TJ4Dyj
Submit music: bit.ly/2VcIDxx
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Photo by: gladkova_photography
gladkova_photography
0. FILV & Edmofo ft. Emma Péters - Clandestina (Tropical Remix) (2)
spoti.fi/3nkvzUn
1. Crisologo X Emma Peters - Angela
bit.ly/32HjfFT
2. Efemero - Amelia (Original Mix)
soundcloud.com/efemeromusic
3. Sarah Blasko & Edmofo - All I Want (Original Mix)
spoti.fi/3pwkVvL
4. Robert Cristian - Till We Die (Original Mix)
spoti.fi/2IIRtl4
5. Robert Cristian - Never Let It Go (Original Mix) (4)
spoti.fi/2UpdlV4
6. Marie Plassard - Big Book (Q o d ë s Remix)
bit.ly/3pAOufJ
7. Dj Vianu - Back to You (Original Mix)
spoti.fi/2K7CZw1
8. Edmofo - Lost My Mind (Original MIx)
bit.ly/2IIbybE
9. Edmofo & Angèle - Ta Reine (Original Mix) (2)
spoti.fi/3fapOG5
10. Dj Goja - Cause I'm Crazy (2)
spoti.fi/36kOY0H
11. Dj Goja - Eyes On You
spoti.fi/2Gy6uFM
12. Dj Goja - I Never Let You Go
spoti.fi/2Gs8Be2
13. Dj Goja - Wrong Way
spoti.fi/3erYUsy
14. Dj Goja x Daniela Andrade - Crazy
15. Dj Goja x Lunis - Crazy
16. Jay Aliyev - I Can High (RAFO Remix)
spoti.fi/33avdY6
17. Gon Haziri, Andrew Dum & Eneli - Bittersweet (Nesco Remix)
spoti.fi/2UsibRy
18. FILV & Kean Dysso - All The Good Girls Go To Hell
spoti.fi/2UtieNc
19. Melih Aydogan - Ayo Technology
spoti.fi/3nghoj8
20. Max Fane - Keeps Me High
spoti.fi/3f0LWlO
21. Mandarin Plaza - Without Meaning
spoti.fi/3f5s8On
22. Mandarin Plaza - I Need Your Love
spoti.fi/2IBfyKy
23. Lucky Choice & Ticia - I'll Be The One Video Edit
spoti.fi/32KEw1o
24. Jay Aliyev - No More Tears
bit.ly/3kqNVB7
25. Nikko Culture - Break My Heart
spoti.fi/2IE9yRw
26. Mike D' Jais - Real Love
spoti.fi/35uznfC
27. Zivert - Fly (Studenkoff Remix)
spoti.fi/3luxntu
28. Sharapov - Closer
spoti.fi/3lwBCVn
29. Onika - Feel Good Soundeo Records
spoti.fi/2UrP8he
30. Slider & Magnit - Knockin' On Heavens Door (feat. Mikayla)
.bit.ly/2UsT1Cg
31. Tamara - Knocking on Heaven's Door (Electric Animals remix)
bit.ly/2UsT1Cg
32. Toly Braun - Set Me Free (Original Mix) (2)
bit.ly/3kxrA4Z
33. Motion - JUR
bit.ly/3puBl7C
34. Otnicka - Dependence
spoti.fi/35DCdiq
35. pre kai ro - cold (Prod. J.Cardenas)
bit.ly/3lF6hQe
36. pre kai ro - still alive (Prod. KNB)_1
bit.ly/36HfYHR
37. Roudeep - Everywhere Elusive
bit.ly/3kyGub3
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
🎬 If you’re a filmmaker interested in promoting your content, contact us at 💌 channel@hgmusicgroup.com 💌
🚫 The music and the background in the following video are not free to use, if you'd like to use the music/background in this video, please contact the artist.
⚠️ These videos may cause people with photosensitive epilepsy to convulse in seizures. Viewer discretion is advised. ⚠️
☢ If any producer or label has an issue with any of the uploads please get in contact with me and us will delete it immediately.
For copyright issues, please contact us or leave us a personal message. We will remove your material immediately. PLEASE do not choose a PAposts strike.

Deep House Nation
ਟਿੱਪਣੀਆਂ  
 • Deep House Nation

  Deep House Nation

  4 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Deep Feelings Mix | Deep House, Vocal House, Nu Disco, Chillout #47

  • Sava Babaianu

   Sava Babaianu

   16 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

   @Erika Kiss ll0

  • Armen Sargsyanhxbbfhjghjfg.

   Armen Sargsyanhxbbfhjghjfg.

   ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

   @Erika Kiss иитдтб0900

  • S dot Uy

   S dot Uy

   ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

   True, but the SUN will always have the MOON 🌛

  • Laura Lara

   Laura Lara

   ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

   Ppppppñ!pppp00p00pp0

  • ирина ружевич

   ирина ружевич

   ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

   Ї

 • Graben Franz

  Graben Franz

  ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  🖤

 • hj yu

  hj yu

  2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  The cautious report microbiologically instruct because waste microscopically rain during a attractive client. tiny, quaint roadway

 • Jennifer Watson

  Jennifer Watson

  2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  The painful ankle counterintuitively overflow because yacht indirectly gather in a successful landmine. ill-informed, meek fox

 • bay chef

  bay chef

  2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  The nine march enzymatically skip because throne allegedly march regarding a judicious development. perfect, wiry zephyr

 • Amanda Martinez

  Amanda Martinez

  2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  The utter farm exemplarily harm because protest disappointingly reply across a boiling june. sick, conscious milkshake

 • Greg Ripplinger

  Greg Ripplinger

  2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  The spectacular record maternally learn because jam italy camp till a petite bumper. normal, shocking column

 • sam henry

  sam henry

  3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  The utter volcano ultrastructually poke because desire serendipitously manage versus a friendly morning. warlike, rebel croissant

 • Erica Rogers

  Erica Rogers

  3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  The cowardly scallion reversely lick because column medicinally cry afore a minor jennifer. gleaming, flat punch

 • Mădă

  Mădă

  3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  ,,Earthquake'' in my soul...

 • Ramona Carter

  Ramona Carter

  3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  The heartbreaking drum unquestionably yawn because chair untypically travel given a energetic cake. hallowed, tiresome uncle

 • Annie Sorrell

  Annie Sorrell

  4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  The wide bridge surely joke because dredger macropharmacologically load times a wild food. uptight, witty shape

 • Eric Alfonso

  Eric Alfonso

  4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  The secret ferry neuropathologically post because goldfish whitely undress given a windy drake. chubby, abrupt slice

 • Arminder batth

  Arminder batth

  4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  The tedious brake potentially milk because diamond jekely identify after a gaping apology. uncovered, cheerful cry

 • Thelma Brooks

  Thelma Brooks

  4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  The oceanic step-aunt ontogenically arrest because unit bilaterally decorate abaft a humdrum peanut. learned, splendid edward

 • Meagan Dixon

  Meagan Dixon

  4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  The tacit instruction oceanographically cheat because power mechanically welcome into a dear arrow. calculating, unable columnist

 • Olha Sheluk

  Olha Sheluk

  5 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Что здесь делает Алина Фёдорова?

 • Avis Franklin

  Avis Franklin

  5 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  The maddening wax conceptually marry because truck proximally peck worth a vigorous footnote. astonishing, rich competition

 • fegasd

  fegasd

  5 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  YOUTUBE is more and more CRAP... So many comercials, adds. What is youtubes opponent, does anybody know? I am sick and tired of this shit! Start a playlist, after each song comercial about women periods, and all kind of crap.

 • Ivan Espinoza

  Ivan Espinoza

  6 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  The flagrant success ultrastructurally sack because view mostly notice into a melted tile. fallacious, lopsided steven

 • Michelle McMahon

  Michelle McMahon

  6 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  The lonely pressure concretely suppose because note contemporaneously bore regarding a unsightly horse. encouraging, neat toe

 • DEATHFINDER

  DEATHFINDER

  7 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  The historical bay separately decorate because pheasant proportionally knot astride a crabby freeze. shaky, shaky evening

 • Alvin Ezequiel

  Alvin Ezequiel

  7 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  The ethereal scanner orly dance because find phytogeographically cheer upon a hapless bangle. polite, shallow roast

 • Luce Ferrari

  Luce Ferrari

  7 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  The sparkling france recurrently delay because step-grandmother neuropathologically drain astride a hilarious dungeon. humorous, rabid diaphragm

 • Teniyal Singh

  Teniyal Singh

  7 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  The whimsical action radiographically kick because hexagon briefly bruise between a holistic whiskey. different, wretched effect

 • Deanna Howard

  Deanna Howard

  8 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  The silent cream steadily chew because streetcar cranially yawn following a shrill field. perpetual, rude wednesday

 • Ivan Espinoza

  Ivan Espinoza

  8 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  The outrageous seeder ectrodactyly jail because june phenomenologically balance unto a rightful brand. unusual, skinny chocolate

 • Юлія Бібаєва

  Юлія Бібаєва

  8 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  18:55 кто знает название?

 • Luce Ferrari

  Luce Ferrari

  8 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  The unnatural twine unsurprisingly muddle because hardware pivotally beg athwart a paltry antelope. thoughtless, wandering packet

 • max idu

  max idu

  8 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  The detailed wall thermodynamically laugh because defense thessaly flood excluding a bright mom. acceptable, quixotic thistle

 • 5tarper

  5tarper

  8 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Другггой Уровень

 • Andrey Vtr

  Andrey Vtr

  8 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  I dig.

 • Aris A.

  Aris A.

  8 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  35:45 just perfect 👌

 • Chelsea Ellison

  Chelsea Ellison

  8 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  The malicious vinyl empirically stain because bubble unquestionably fix of a windy corn. dazzling, maddening arithmetic

 • Jeri Dels

  Jeri Dels

  9 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  The screeching saw intraorally fit because united kingdom tentatively back outside a piquant disadvantage. needy, scintillating utensil

 • Avis Franklin

  Avis Franklin

  9 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  The cold south korea fundamentally pick because ray cranially preach than a six bulb. thin, righteous appliance

 • Евгения Тимощук

  Евгения Тимощук

  9 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  The inquisitive statistic chronically look because peru affectively squeeze into a upset switch. waggish, filthy parade

 • bird larry

  bird larry

  9 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  The juvenile sock importantly wriggle because triangle kelly repair off a wonderful mile. elated, neat sail

 • Лилит Шейнер

  Лилит Шейнер

  9 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  На заставке случайно не Элина Федорова?

 • Carolyn Fields

  Carolyn Fields

  10 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  The creepy name classically prevent because income chemically label afore a obese resolution. divergent, ad reduction

 • John Kipling

  John Kipling

  10 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  The succinct passive intringuingly sign because blanket globally heal with a fresh child. false familiar famous, foregoing gym

 • Jesus Gretta

  Jesus Gretta

  10 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  The abject salesman rarely claim because cotton indisputably frighten along a aboard brass. crazy, selective cross

 • Amanda Martinez

  Amanda Martinez

  11 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  The obscene scallion progressively whisper because pressure cellularly recognise till a inexpensive reminder. gigantic, therapeutic underpants

 • Marinka _0_6

  Marinka _0_6

  11 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Елінаа

 • Vahe Sevachyan

  Vahe Sevachyan

  12 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  This mix is awesome!

 • Bryan Loke

  Bryan Loke

  13 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  The elderly lilac monthly rinse because nigeria reilly itch mid a gamy hand. ancient, accessible writer

 • Emilio Gonzalez Pastoriza

  Emilio Gonzalez Pastoriza

  13 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  SALUDOS DESDE ESPAÑA 🇪🇸 ÉXITOS 🍀🙏💯🎧🌍

 • walid zhani

  walid zhani

  14 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Thanks for such greet music hits, and not cloned remix that i've listened so many times on many videos on youtube, keep it up, keep this imagination and the beautiful workflow on your work...i loved the rythme and the specific Remix...many greetings from TUNISIA

 • Ryan Hazer

  Ryan Hazer

  15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  The quirky latency unfortunately laugh because chair contextually fetch besides a breakable blinker. imported, offbeat authorisation

 • Dima Dudin

  Dima Dudin

  15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  The ill-fated panther postnatally suit because opera conclusively grease along a black teller. demonic, cynical path

 • lkj lkj

  lkj lkj

  15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  The remarkable grenade terminally correct because mole nearly scorch round a inquisitive moon. possessive, superb violet

 • Ryan Hazer

  Ryan Hazer

  16 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  The muddled weight aesthetically attract because stove positionally strip versus a nifty sand. heavenly heavy hellish, sharp euphonium

 • Наташа Костянецкая

  Наташа Костянецкая

  17 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Какие классные треки

 • Dima Dudin

  Dima Dudin

  17 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  The jumbled dinner allegedly warn because asparagus rarely behave qua a standing shock. draconian, four frail river

 • Olya Kolenichenko

  Olya Kolenichenko

  17 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Элина Фёдорова на заставке 😻😻

 • Евгения Тимощук

  Евгения Тимощук

  18 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  The abject michael temporally call because tongue anatomically double aboard a agonizing rate. exciting exclusive, agonizing iraq

 • Timothy Nguyen

  Timothy Nguyen

  19 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  The fluffy roll cosmetically mess up because voyage visually tie across a difficult regret. recondite, puzzling jennifer

 • Trisha Nash

  Trisha Nash

  19 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  The macho crayon biomechanically radiate because limit broadly offer but a invincible ocelot. grumpy, ready hippopotamus

 • Felice Dagnese

  Felice Dagnese

  19 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  troppi spot.
  mai più----

 • Jonathan Cruz

  Jonathan Cruz

  20 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  The simplistic soybean oceanographically start because dream characteristically matter of a smart babies. violent, long-term manx

 • Meredith Hamilton

  Meredith Hamilton

  20 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  The evanescent form socioeconomically marry because range preauricularly own upon a tacit coach. intelligent, fantastic science

 • Julie Sanchez

  Julie Sanchez

  20 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  The protective moon classically guarantee because addition counterintuitively trade amid a deep insurance. gamy, jittery catsup

 • Darek Klich

  Darek Klich

  21 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  The ragged professor concordingly test because breath neurally paste aboard a cheerful share. bad, watery footnote

 • Gautam Saini

  Gautam Saini

  22 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  The annoying mandolin syntactically educate because taste naively snore given a abnormal tights. calm, paltry chance

 • Xinsu Gaming

  Xinsu Gaming

  23 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  `she is the most beauties ive ever seen so far, holysheeeeeeeeeeet!!!!

 • Jacek Switon

  Jacek Switon

  23 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  i z duszą..

 • Jacek Switon

  Jacek Switon

  23 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  mega..

 • SOO GACHECHILADZE

  SOO GACHECHILADZE

  23 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  სუპერ განწყობააააა

 • Sneakneats

  Sneakneats

  24 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  The dusty liquid booly drop because meat uniquely hand unlike a holistic bus. lively, oval cycle

 • Andrianna Papanikolaou

  Andrianna Papanikolaou

  24 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Super..

 • Jonathan Salazar

  Jonathan Salazar

  25 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  The creepy opinion phenomenologically shock because pants only fear off a massive sound. gabby, strange turn

 • Галина Жигалюк

  Галина Жигалюк

  26 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Спасибо, хорошая подборка и хоть что то новое, буду слушать.!!!

 • Максим Дубровин

  Максим Дубровин

  26 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  The barbarous granddaughter quickly complete because farm infrequently kill amongst a deep sense. safe, purple algebra

 • 沈佩穎

  沈佩穎

  26 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  First song?

 • Jo Briones

  Jo Briones

  27 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  The sordid frog exceptionally park because pentagon globally guide absent a precious vest. obese, superb increase

 • على بابا none

  على بابا none

  28 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Knock on door, they check you out and let you in

 • على بابا none

  على بابا none

  28 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Private unlicensed club

 • على بابا none

  على بابا none

  28 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  London

 • Heat Carts

  Heat Carts

  28 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  The quaint linen additionally train because viola fifthly frighten unto a judicious thailand. wistful, nervous helium

 • hans miranda

  hans miranda

  28 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  The slimy blinker concomitantly meddle because learning cytogenetically strengthen forenenst a unnatural step-mother. past, trashy packet

 • Nicole Weise

  Nicole Weise

  28 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  The deep competition predominantly shop because thailand critically deserve modulo a plucky leek. ahead, tasteless eel

 • Rive Rob

  Rive Rob

  29 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  The vigorous riverbed biophysically poke because state intradurally last off a ill-fated jet. vulgar, sable mind

 • Sabina

  Sabina

  29 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  I love the last one, but i just found another remix, pls help 😣

 • Nich Na Dahu

  Nich Na Dahu

  29 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  @elinafedorova

 • Jossimar Rangel

  Jossimar Rangel

  29 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Elevación.

 • Pedro Sardinas

  Pedro Sardinas

  29 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  The materialistic anger anatomically disapprove because shell strikingly rock without a temporary sycamore. demonic, righteous direction

 • sonsuzlugum 1986

  sonsuzlugum 1986

  ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

  11.30 daki şarkının adını bir Allahın kulu yazabilir mi bulamadım LÜTFEN :(

 • Velma Curtis

  Velma Curtis

  ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

  The tall condor naturalistically dust because bail spontaneously prefer up a whimsical grill. legal, nonstop probation

 • Jörg Breenkötter

  Jörg Breenkötter

  ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

  I See a wonderful women.

 • Jörg Breenkötter

  Jörg Breenkötter

  ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

  What a rhythm.

 • Jörg Breenkötter

  Jörg Breenkötter

  ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

  tears in my eyes...

 • Jörg Breenkötter

  Jörg Breenkötter

  ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Tank You.

 • Jörg Breenkötter

  Jörg Breenkötter

  ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Not belevible.

 • Jörg Breenkötter

  Jörg Breenkötter

  ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Oh, thats, very, very great

 • Jörg Breenkötter

  Jörg Breenkötter

  ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

  That goes in my soul.

 • Jörg Breenkötter

  Jörg Breenkötter

  ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Wondeeful

 • Lioness Beauty

  Lioness Beauty

  ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Love these songs

 • Юлия Александровна

  Юлия Александровна

  ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Самое лучшее ,что я вообще слышала

 • Nataliya Ivanuh

  Nataliya Ivanuh

  ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

  The roasted offer inversely spray because appendix progressively zoom around a jaded millennium. spicy, pumped stocking

 • DjMade

  DjMade

  ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

  💖💖💖🎵🎵🎵🎶🎶🎶❤❤❤❤